Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 21.11.2019

Zasedání ETF komise, 8.9.2019 CIRSE, Barcelona 

 
Zasedání se zúčastnilo 22 členů komise.

Zhodnocení předešlé činnosti:

1. Článek mapující přípravu mladých intervenčních radiologů a jejích cestu k certifikaci/atestaci v jednotlivých zemí v EU. Vzhledem k výrazným rozdílům vzdělávacích programů v jednotlivých zemích a vzhledem k prevenci devalvace dokumentu po jeho vydání, bude článek publikován až po schválení jednotlivých národních textů presidenti národních organizací intervenční radiologie.

2. ETF fórum v průběhu CIRSE s velmi dobrou účastí na přednáškách, úroveň přednášek hodnocena kladně – stanovená skupina pro program ETF fóra 2020 – předpoklad stejného formátu – to znamená volný open space  se sedacími pytli – spíše neformálnější prostor, přednášky zaměřené na a) motivaci, b) budování kariéry, c) grantové systémy, d) jak publikovat

3. Studentský program: Do grantového programu pro studenty s registrací na CIRSE zdarma a finančními prostředky na cestovní náklady přijato celkem 400 studentů. Z ČR přihlášeno 12 studentů – všichni přijati do grantového programu. Země s nejvyšší účastí studentů - Rumunsko, Polsko, Španělsko a Maďarsko. Pro rok 2020  se s programem pro studenty nadále počítá, počet studentů v programu bude určen dle sponzorských příspěvků. Granty jsou studentům přidělovány tak, aby byla zachována proporcionalita mezi zeměmi - studenti z ČR mají vysokou pravděpodobnost přidělení grantu, pokud vyplní přihlášku včas. Program začíná být využíván i studenty z USA, Kanady a Číny. 
a) Registrace pro studenty bude otevřená na jaře 2020. Vše o studentských programech CIRCE na https://www.cirse.org/students/
b) Nadále je otevřený program CIRSE Junior Membership umožňující lékařům bez atestace účastnit se kongresů CIRSE bez registračních poplatků či grantovou podporou na cestovní náklady. Na CIRCE 2019 takto jen 166 mladých lékařů, proto ETF komisí doporučeno CIRSE zjednodušit vstupná kritéria do programu a zvýšit propagaci tak aby byl program přístupný většímu počtu žadatelů.
c) Vzdělávací granty  - ETF shledáno, že granty CIRSE pro výměnu, stáže, vzdělávání mladých lékařů nepřehledné, není zcela jasné které programy jsou funkční a reálně využitelné – žádost o zpracovaní přehledu grantových systémů pro malé lékaře zaměstnancem CIRSE.

 

Úkoly do budoucna:

  1. Vytvoření pracovních skupin v ETF:

IR training pathway in Europe
International Mobility
Medical students and promotion of IR
Public engagement and social media
Collaboration with other societies
Česká republika má zastoupení ve skupině IR Training pathway in Europe – při první telekonferenci se skupina ukázala značně různorodá, možnosti jak ovlivňovat jednotlivé vzdělávací programy zemí EU jsou omezené. Převládá ve skupině názor, že můžeme ovlivňovat „doporučení CIRSE“ pro jednotlivé národní organizace a podporovat národní organizace ETF ve snaze o ustanovení jasných vzdělávacích programů v zemích kde tomu tak není. Pracovní skupina se domluvila, že vyčká vydání přehledného článku o vzdělávacích programech v EU.

  1. Navázání spolupráce s komisí ESR Radiology Trainee Forum (RTF) a SIR Residents Fellows Students (RFS). Zástupci severoamerické komise studentů a mladých intervenčních radiologů deklarují zájem o užší spolupráci – do budoucna snaha o dohody tak aby bylo možné vzájemné využívání grantových systémů pro vzdělávání a výměnné stáže pro mladé IR. 
  1. Doporučení vytváření národních ETF komisí – zde značně nejednotný postoj, v komisi zástupci menších zemí včetně ČR toto pokládají za zbytečné vzhledem k malému počtu IR obecně, spíše podpora studentů a mladých IR v těchto zemích na bázi osobního kontaktu než přes formální komisi.

 
 
Vypracoval : MUDr. Michal Polovinčák, člen ETF
         V Praze 18.11.2019