Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

30. kurz PTA - Belánovy dny - přidán program 

30. kurz PTA – Belánovy dny   

**** KAPACITA KURZU JE VYČERPÁNA ****
 
Téma:
- PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
- Středeční odpolední blok
: Boj s kalciem – zvláště u kritické končetinové ischémie

Termín: 26.11. - 27.11.2019

Začátek: 26.11.2019 od 8:30 hod.  

Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Registrace: 26.11.2019 od 8:00 hod (před kongresovým sálem)

On-line přihláška byla ZDE

Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche
 
Kontakty
Odborný garant:
- Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha, tel.: 261 364 144, e-mail: jan.peregrin@ikem.cz, jape@medicon.cz
- Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, tel.:  224 438 100, e-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Organizační zajištění:
- MUDr. Jozef Kováč, Vedoucí Oddělení intervenční radiologie, IKEM, Praha, tel.: 261 365 045, e-mail: jozef.kovac@ikem.cz, joko@medicon.cz
- Jana Špačková, asistentka, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR, IKEM, Praha, tel.: 261 364 145, e-mail: jana.spackova@ikem.cz, japk@ikem.cz
 
Program
- Program 
- akce bude opět doplněna živými přenosy z katetrizačního sálu
 
Předatestační příprava
Akce je v letošním roce opět zařazena jako specializovaný kurz předatestační přípravy. Splnění konkrétního počtu hodin přednášek ze vzdělávacího programu „Intervenční radiologie“ nebo „Vaskulární intervenční radiologie“ bude upřesněno podle aktuálního programu. Zápis do atestačního indexu bude provedený po ukončení kurzu.
 
Registrační poplatky

registrační poplatek  do 31.10.2019 1 200,- Kč
registrační poplatek  od 1.11.2019 1 500,- Kč

 

Angiografie mozkových tepen pro stanovení smrti mozku – metodický pokyn (nová verze) zde 

Volby do výboru a revizní komise ČSIR ČLS JEP

CSIR, 5.9.2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 
dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise ČSIR ČLS JEP. O konání voleb, které se uskuteční korespondenčně dle stanov ČLS JEP, rozhodl výbor na plenární schůzi ve Špindlerově Mlýně dne 30. 5. 2019. Jednotná kandidátní listina bude tvořit seznam všech členů ČSIR ke dni 6. 9. 2019, s výjimkou členů volební komise. Návrh kandidatury všech těchto členů provedl prof. Roček.
 
Volební komise, jejíž členové nemohou kandidovat do volených funkcí CSIR, byla zvolena ve složení:
prim. MUDr. Jozef Kováč  - předseda
MUDr. Ladislava Janoušková - člen
MUDr. Michal Polovinčák - člen
 
Všichni členové ČSIR obdrží poštou jednotnou kandidátní listinu a dva volební lístky pro volbu do výboru a revizní komise, obálku pro zpětné odeslání na sekretariát ČLS JEP vč. stručné informace o správném postupu při volbách.
Do volebního lístku napíše člen příjmení a pořadové číslo kandidáta podle kandidátní listiny. Do výboru ČSIR bude možné do volebního lístku vepsat max. 7 členů a do volebního lístku do RK max. 3 členy.

Uvedení více osob nebo dopsání osoby neuvedené na kandidátní listině znamená neplatnost volebního lístku. Uvedení menšího poštu osob neplatnost nezpůsobuje.
 
Člen ČSIR může být uveden současně na volebním lístku do výboru i na volebním lístku do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. Na uvolněné místo pak postupuje člen podle pořadí vzešlého z voleb.
 
Zpětná obálka s předtištěnou adresou Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, z.s., VOLBY – OS 1220, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 s vloženými volebními lístky musí být odeslána nejpozději do 31.10.2019.  Prosíme, abyste tento termín dodrželi (rozhodující je den podání na poště), neboť později zaslané volební lístky jsou neplatné.
 
Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise na 30. PTA kurzu v IKEM. Zvolení členové výboru a revizní komise si na prvním zasedání zvolí své funkcionáře.
 
Prosíme, abyste všichni využili svého práva a účastnili se voleb.

 
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.                             MUDr. Jozef Kováč
předseda ČSIR ČLS JEP                                          předseda volební komise ČSIR ČLS JEP

Originál dokumentu zde .

Syndikovat obsah